Функции союза καί

Марек Карандин
17:47, 19 октября 2021
Добавить в закладкиДобавить в коллекцию
Image

1. соединительный союз «и»

Главная функция καί — связывать однородные члены предложения. Связываются существительные, причастия, эпитеты, наречия и глаголы.

Существительные:

διὸ δεσπότῃ καὶ δούλῳ ταὐτὸ συμφέρει. Aristot. Pol. 1.1252a. Поэтому это приносит пользу хозяину и рабу.

Причастия:

προσευξάμενοι δὲ καὶ θεωρήσαντες ἀπῇμεν πρὸς τὸ ἄστυ. Plat. Rep. 1. 327b. Помолившиеся и насмотревшиеся, мы пошли в город.

Прилагательные:

ὦ πολυξείνου καὶ ἐλευθέρου ἀνδρὸς… οἶκος. Eur. Alc. 568. О, дом человека чрезвычайно гостеприимного и свободного!

Наречия:

ταῦθ ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὀρθῶς καὶ καλῶς… Dem. 19. 268.

Глаголы:

ἐπὶ τὴν θάλατταν ἐκτρέχει καὶ μικρὸν ὕστερον αὖθις ἐπανῆκεν. Ach. Tat. 1.4. К морю бежит и вскоре возвращается обратно.

Καί может связывать очень длинную цепочку перечислений. Вот, к примеру, начало клятвы Гиппократа:

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας…

NB. В каталоге кораблей во второй песне Илиады союз καί встречается 61 раз. Союз τε — 102 раза.

Части сложносочинённых предложений также могут связываться с помощью καί (этой возможности лишена соединительная частица ἠδέ — она связывает только части внутри предложения!):

δυώδεκά τε θεῶν ἐπωνυμίας ἔλεγον πρώτους Αἰγυπτίους νομίσαι καὶ Ἕλληνας παρὰ σφέων ἀναλαβεῖν. Hdt. 2.4.2 Имена двенадцати богов, говорили они, первыми назвали египтяне, и греки от них их заимствовали.

Впрочем, одиночное καί связывает между собой предложения не очень часто. Чаще в таких случаях мы видим сочетание καί с другими частицами: καὶ γαρ́, καὶ δή, καὶ μην́.

NB. Бывают спорные случаи: Σωκράτους δὲ περὶ τὰς ἠθικὰς ἀρετὰς πραγματευομένου καὶ περὶ τούτων ὁρίζεσθαι καθόλου ζητοῦντος πρώτου. Aristot. Met. 13.1078b20. Сократ изучал этические добродетели и первым стал искать общие определения этих добродетелей. Now Socrates devoted his attention to the moral virtues, and was the first to seek a general definition of these. В этом отрывке из «Метафизики» Аристотеля большинство переводчиков понимают καί как обычное «и», связывающее две части предложения. Но грамматически допустимо переводить это καί каузально — «и поэтому». Тем самым подкрепляется распространённый ошибочный стереотип о Сократе: будто бы он был первым греческим философом, который (вместо того, чтобы исследовать природу вслед за натурфилософами) обратился к этике.


2. καί в начале предложения для продолжения повествования и ввода новой

информации

Καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. Καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ ἡμίση ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν etc. Euc. 1. Удвоенные от равного между собой равны. Половины равного равны между собой.

καὶ ὀλίγῳ ὕστερον ὅ τε Πολέμαρχος ἧκε. Plat. Rep. 1.327c. Немного позднее пришел Полемарх.


3. разделительное καί

3.1. безразличное «либо» (латинское sive)

ὦ Μιδα καὶ Φρὺξ βοήθει δεῦρο καὶ Μασυντία. Aristoph. Wasps 433. Midas, Phryx, come here and help! Masyntias too!

Первое καί можно понять как «либо» (sive), а второе καί как обычное «и». Так считал британский филолог Ramsay. Впрочем, переводчик Аристофана Пиотровский эти нюансы не отразил: «Эй, сюда, Мидас, Масинтий, Фриг! Скорей сюда, ко мне!» Стерты эти различия и в переводе Eugene “O`Neill: Midas, Phryx, come here and help! Masyntias too!”

3.2. некатегоричное «или» (латинское vel), «и всё же» (латинские ac, atque)

… ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός. Pl. Apol. 23a. Человеческая мудрость стоит немного — или вообще ничего (parvo digna ac nullo).

ἔα φθινύθειν ἕνα καὶ δύο Hom. Il. 2.346. Дай одному или двум погибнуть.


4. адвербиальное καί

Соответствует английским выражениям even, also, indeed, at all, so much as, even though, at least. Латинскому — quidem. Немецкому — sogar. Русскому — «даже».

ἐρρήθη γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσθαι. Plat. Phaedo 92d. Ведь было сказано, что душа существует ещё даже того, как приходит в тело.

βουλόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λαμπρόν τι ποιῆσαι. Xen. Cyrop. 5.4.15. Захотел сам тоже что-то блистательное совершить.

ἐκεῖθεν δ` ἔπλευσεν εἰς Πέρινθον καὶ Σηλυμβρίαν. καὶ Περίνθιοι μὲν εἰσεδέξαντο εἰς τὸ ἄστυ τὸ στρατόπεδον. Xen. Hell. 1.1.25. Оттуда он уплыл в Перинф и Селимбрию. Причём перинфияне впустили войско в город.

ὁ δὲ δη λαβύρινθος καὶ τὰς πυραμίδας ὑπερβάλλει. Hdt. 2.148.3. Лабиринт превосходит даже пирамиды.

Сочетание «или» и «даже»:

ἐνίοτε ἀναγκάζεσθαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν. Plat. Phaedo 63e. Иногда нужно выпить два или даже три раза.

Сочетание «и» и «даже»:

ὡς δὲ ἐχθροὶ καὶ ἔχθιστοι, πάντες ἴστε, οἵ γε ἐπὶ τὴν ἡμετέραν ἦλθον δουλωσόμενοι… Th.7.68.2. Узнали вы все, что они враги и даже хуже, чем враги, и пришли в нашу землю, чтобы нас поработить.


5. καί explicativum — поясняет уже сказанное

Два примера из платоновской «Апологии Сократа»:

πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται. Plat. Apol. 23a. Многие стали моими ненавистниками, и притом как нельзя более сильными.

ἡ…διαβολή… πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας ᾕρηκεν. Plat. Apol. 28. Враждебность охватила многих и притом хороших людей.


6. καὶ… καὶ, образующие рамку

В этом случае первое καί стоит не перед вторым членом перечисления, как обычно, а ставится сразу перед первым членом перечисления. Тем самым подчеркивается, что одновременно важны оба члена перечисления.

ἥδεσθαι δ αὖ καὶ τὸν ἀνοηταίνοντα καὶ ἀνοήτων δοξῶν καὶ ἐλπίδων μεστόν. Plat. Phileb. 12d.

Испытывает наслаждения в том числе неразумный человек, полный и неразумных мнений, и надежд. (Иначе говоря, полный как того, так и другого одновременно).

καὶ μὴν ὁρῶ καὶ Κλειναρέτην καὶ Σωστράτην προσιοῦσαν ἤδη τήνδε καὶ Φιλαινέτην. Aristoph. Eccl. 41. Смысл фрагмента: вижу троих сразу — не по очереди, а одновременно.


7. καί в атрибутивной позиции

Обычно в христианской литературе; также в надписях религиозного содержания. Как правило, со значением «он/я, помимо прочего, ещё и таков», «он же и».

Ἰγνάτιος, ὁ καὶ Θεοφόρος… Начало письма Игнатия Богоносца.

Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος… Acts 13:9

ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. Colossians 1:8

Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν… Matthew 10:4


8. καί adversativum — противительное значение

Немецкое — aber nicht.

καὶ τό γε χειρὶ λαβοῦσα θεὰ… Hom. Il. 5.853. Но, схватив рукой, богиня…

ἔοικα πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν. Aesch. PB 1007. Похоже, я сказал много, но впустую.

καὶ ὁ Γύλιππος ὁρῶν τοὺς Συρακοσίους ταρασσομένους καὶ οὐ ῥᾳδίως ξυντασσομένους, ἐπανῆγε

τὸ στρατόπεδον ἐς τὴν εὐρυχωρίαν μᾶλλον.

καὶ ὁ Νικίας οὐκ ἐπῆγε τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλ ἡσύχαζε πρὸς τῷ ἑαυτῶν τείχει. Thuc. 7.3.3.

Гилипп, видя, что сиракузяне пребывают в замешательстве и потому нелегко будет установить у них боевой порядок, повел войско назад на более открытую местность. Никий, однако, не стал преследовать неприятеля, а оставался на месте у своей стены. Пер. Стратановского. Здесь у Фукидида противительное только второе καί, но оно получает противительную функцию благодаря наличию первого адвербиального καί.

NB. καί adversativum ещё больше зависит от интерпретации переводчика, чем адвербиальное καί. Не случайно самая подробная работа, посвященная καί adversativum, называется (в немецком переводе) Das sogenannte καί adversativum. Zur Semantik einer griechischen Partikel. Jerker Blomqvist. Uppsala, Almqvist & Wiksell International, 1979.


Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы читать лучшие материалы платформы и быть в курсе всего, что происходит на сигме.
Добавить в закладки